Algemene Voorwaarden Zeeman Bedrijfsadviseurs B.V.

Artikel 1 Algemeen/ definities
1.1 Met “Zeeman Bedrijfsadviseurs” wordt aangeduid de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zeeman Bedrijfsadviseurs B.V., statutair gevestigd te Delft, ingeschreven in
het Register van de Kamer van Koophandel onder nummer 27190389
1.2 Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met
Zeeman Bedrijfsadviseurs een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten en voorts diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en
erfgenamen.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
opdrachtgever en Zeeman Bedrijfsadviseurs, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden
welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Alle opdrachten
worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard
en uitgevoerd door Zeeman Bedrijfsadviseurs. Op alle offertes van, opdrachten aan en
overeenkomsten met Zeeman Bedrijfsadviseurs tot het beroepsmatig verrichten van
werkzaamheden zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
2.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de
bestuurders en de (middellijke)aandeelhouders van Zeeman Bedrijfsadviseurs, alsmede ten
behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of
Zeeman Bedrijfsadviseurs werkzaam zijn of waren.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgevers. Zij zullen ook worden opgemaakt in andere talen
dan het Nederlands. Indien er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van
deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
2.4 Indien de opdrachtgever zelf algemene voorwaarden gebruikt kunnen deze van kracht blijven
voor zover zij niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Zeeman Bedrijfsadviseurs.
In geval van strijdige voorwaarden zullen de algemene voorwaarden van Zeeman
Bedrijfsadviseurs prevaleren.
 

Artikel 3 Opdrachten / overeenkomsten
3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke Zeeman Bedrijfsadviseurs
nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de
gewenste vorm, in het bezit komen van Zeeman Bedrijfsadviseurs. Zeeman Bedrijfsadviseurs
heeft het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten tot het moment dat de
opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.
3.2 Zeeman Bedrijfsadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, de
redelijkheid, de volledigheid, de interpretatie of de uitkomst van verwachtingen gebaseerd op
de aangereikte informatie.
3.3 Verstrekte opdrachten worden door Zeeman Bedrijfsadviseurs uitsluitend uitgevoerd ten
behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten
al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 

Artikel 4 Geheimhouding
Alle door de opdrachtgever aan Zeeman Bedrijfsadviseurs ter beschikking gestelde informatie
zal door Zeeman Bedrijfsadviseurs zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtgever niet anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de informatie
verkregen werd en zal geheim worden gehouden tegenover eenieder die niet bij de uitvoering
van de opdracht betrokken is. 

 Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1 Indien op goederen van Zeeman Bedrijfsadviseurs, zoals grafische ontwerpen, opgestelde
teksten of gebruikte (onderzoeks)modellen, een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de
(Auteurs)wet rust, komt dit recht onverminderd aan Zeeman Bedrijfsadviseurs toe.
5.2 Opdrachtgever garandeert Zeeman Bedrijfsadviseurs dat het gebruik van door opdrachtgever
verstrekte gegevens of documenten, niet in strijd is met wettelijke voorschriften of beschermde werken van derden. Voorts vrijwaart opdrachtgever Zeeman Bedrijfsadviseurs volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden tegenover
Zeeman Bedrijfsadviseurs geldend zouden kunnen maken wegens schending van deze garantie.
5.3 Alle door Zeeman Bedrijfsadviseurs aan opdrachtgever verstrekte informatie, zoals rapporten,
adviezen en overeenkomsten, is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Het verspreiden,
openbaar maken, verveelvoudigen of ter kennis aan derden brengen, is slechts toegestaan na
voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeeman Bedrijfsadviseurs.
 

Artikel 6 Overmacht
Indien zich een overmachtssituatie voordoet die – naar het oordeel van Zeeman
bedrijfsadviseurs – tijdelijk zal zijn, heeft Zeeman bedrijfsadviseurs het recht de uitvoering van
de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert
zich niet meer voordoet. Is de overmachtssituatie – naar het oordeel van Zeeman
Bedrijfsadviseurs – van blijvende aard, dan zal de overeenkomst tussen partijen worden
beëindigd en zullen partijen in overleg treden om een regeling te treffen over de aan de
beëindiging van de overeenkomst verbonden gevolgen.
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van bescheiden en
de daarop verstrekte toelichtingen behorende tot die opdracht. Zeeman Bedrijfsadviseurs zal
de benodigde maatregelen treffen teneinde de aan haar verstrekte informatie te beschermen
en te behouden. Zij is in geen geval aansprakelijk indien de informatie desondanks bekend
geraakt of verloren gaat.
a) Zeeman Bedrijfsadviseurs zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en
daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener
kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Zeeman Bedrijfsadviseurs voor de
daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
b) Iedere aansprakelijkheid van Zeeman Bedrijfsadviseurs is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
c) Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan
personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Zeeman Bedrijfsadviseurs
aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door
haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten
laste van de verzekeraars komt.
d) Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Zeeman
Bedrijfsadviseurs in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte
honorarium met een maximum van € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro).
De in dit artikel 7.1 onder a tot en met d omschreven beperkingen van aansprakelijkheid
gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit
schade mocht voortvloeien.
7.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Zeeman Bedrijfsadviseurs, uit welke
hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Zeeman Bedrijfsadviseurs
zijn ingediend binnen één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend was, of
redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden
baseert.
7.3 De opdrachtgever is gehouden Zeeman Bedrijfsadviseurs te vrijwaren voor alle aanspraken
van derden en aan Zeeman Bedrijfsadviseurs te vergoeden de redelijke kosten van verweer
tegen dergelijke aanspraken. De opdrachtgever zal ook de redelijke kosten en schade van
Zeeman Bedrijfsadviseurs ten gevolge van verweer tegen tuchtrechtelijke klachten vergoeden.
7.4 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Zeeman Bedrijfsadviseurs de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling
geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
Zeeman Bedrijfsadviseurs is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de
opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Zeeman
Bedrijfsadviseurs niet aansprakelijk.
7.5 Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet
deugdelijk functioneren van door Zeeman Bedrijfsadviseurs bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen
uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het
onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.
 

Artikel 8 Wijzigingen
8.1 Indien wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, door of namens de
opdrachtgever aangebracht, hogere kosten en/of een toename van de werkzaamheden
veroorzaken ten opzichte van hetgeen waarop bij de aanbieding/ prijsopgave kon worden
berekend, worden deze kosten of extra uren door Zeeman Bedrijfsadviseurs aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2 Wijzigingen van de opdracht of aanvullingen of wijzigingen van een definitief ontwerp van een
overeenkomst of van een definitief rapport door de opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben
dat de opgegeven of overeengekomen tijd voor de uitvoering van de order door Zeeman
Bedrijfsadviseurs wordt overschreden. Eventueel gevolgen hiervan zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

 Artikel 9 Declaraties / betaling
9.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Zeeman Bedrijfsadviseurs omvatten
honorarium en verschotten vermeerderd met omzetbelasting.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht
voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de
desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Dit uurtarief wordt jaarlijks door Zeeman
Bedrijfsadviseurs vastgesteld en is afhankelijk van de ervaring en het specialisme van degene
die de opdracht feitelijk uitvoert alsmede het financiële belang en de mate van
spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
9.3 Betaling van declaraties van Zeeman Bedrijfsadviseurs dient te geschieden binnen 30 dagen
na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.
9.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
9.5 Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de
vertragingsrente, de werkelijk door Zeeman Bedrijfsadviseurs gemaakte incassokosten
verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% van de hoofdsom.
De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen
integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het
ongelijk wordt gesteld.
9.6 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Zeeman Bedrijfsadviseurs, dat zowel
voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de
opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid
stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
9.7 Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan
Zeeman Bedrijfsadviseurs weigeren haar werkzaamheden aan te vangen dan wel voort te
zetten en kan Zeeman Bedrijfsadviseurs deze werkzaamheden opschorten of staken.
9.8 Bescheiden en andere in verband met de opdracht door Zeeman Bedrijfsadviseurs bewerkte
stukken blijven het eigendom van Zeeman Bedrijfsadviseurs zolang de betaling van die
bewerkingskosten geheel of gedeeltelijk uitblijft. Dossiers blijven te allen tijde eigendom van
Zeeman Bedrijfsadviseurs.

Artikel 10 Beëindiging
10.1.1 Zeeman Bedrijfsadviseurs is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en
verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen
keuze - de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e. Opdrachtgever jegens Zeeman Bedrijfsadviseurs niet voldoet aan enige wettelijke
verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.
10.2 Zeeman Bedrijfsadviseurs is in de in artikel 10.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door
opdrachtgever aan Zeeman Bedrijfsadviseurs verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel
op te eisen.
10.3.1 Opdrachtgever is verplicht om Zeeman Bedrijfsadviseurs onmiddellijk te informeren indien
zich een omstandigheid in de zin van artikel 10.1 voordoet. In het geval dat zich een
omstandigheid in de zin van artikel 10.1 sub e. voordoet, is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Zeeman Bedrijfsadviseurs
direct opeisbaar.
 

Artikel 11 Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg
of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de
rechtbank te ’s-Gravenhage.
 

Artikel 12 Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen Zeeman Bedrijfsadviseurs en haar opdrachtgevers wordt beheerst
door Nederlands recht.